biuro@ecoenergy.com.pl

+48 89 533 52 39

Polska

Dofinansowanie

Program EWA Plus

W chwili obecnej możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie, wody,
energii i atmosfery, z podziałem na konkretne zakresy w poszczególnych działach. Program
skierowany jest do inwestorów indywidualnych. Dofinansowanie polega na udzieleniu
niskooprocentowanego kredytu w wysokości 1% w skali roku na okres do 5 lat. Linia dofinansowania
przewidziana jest na lata 2017-2018 lub do wyczerpania zasobów i zapewnia finansowanie na do
90% kosztów kwalifikowanych.

dofinansowanie pompy ciepła

Zadania, które mogą być dofinansowane z tego programu:

 1. 1.Przydomowe oczyszczalnie scieków
 2. 2. Budowa źródeł energii elektrycznej dla własnych potrzeb
 3. 3. Budowa studni z ujęcia własnego
 4. 4. Budowa lub modernizacja wysokosprawnych źródeł ciepła np.pompy ciepła

Firma Eco Energy pomaga przy tworzeniu i składaniu wniosków o dofinansowania inwestycji z
zakresu naszej specjalizacji;
Więcej informacji nt. programu można uzyskać pod adresem: Portfel beneficjenta

Finansowanie Bank Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska udziela preferencyjnego kredytowania na następujące typy inwestycji:

I. Odnawialne źródła energii:

 • a) systemy zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną :
  • - zakup i instalacja systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła
  • - zakup i instalacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła
  • -  zakup i montaż kotłów grzewczych na biomasę wraz z oprzyrządowaniem w tym kominków zintegrowanych z wewnętrzną lub powietrzną instalacją centralnego ogrzewania budynków (bez kosztów obudowy)
  • - zakup i instalacja kolektorów słonecznych
  • - zakup i instalacja ogniw fotowoltaicznych
  • - budowa elektrowni wiatrowych o mocy do 50 kW
 • b) instalacje energetyczne:
  • - budowa instalacji do produkcji energii z biomasy i biogazu o mocy do 1MW
  • - zakup i montaż urządzeń do przetwarzania biomasy w paliwo energetyczne (np. pellet, brykiet)

Kwota kredytu:

 • - do 100 000 PLN dla osób fizycznych
 • - do 300 000 PLN dla pozostałych kredytobiorców
 • - oraz nie może przekroczyć 80% kosztów realizowanej inwestycji

II. Małe oczyszczalnie ścieków:

 • - zakup i instalacja małych oczyszczalni i podczyszczalni ścieków o przepustowości do 60 m3 na dobę

Kwota kredytu:

 • - do 50 000 PLN dla osób fizycznych
 • - do 200 000 PLN dla pozostałych kredytobiorców
 • - oraz nie może przekroczyć 80% kosztów realizowanej inwestycji

III. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest:

 • - wymiana powierzchni dachowych lub elewacyjnych wykonanych z materiałów zawierających azbest

Kwota kredytu:

 • - nie wyższa niż 2 000 PLN brutto/tonę odpadu zawierającego azbest
 • - oraz nie może przekroczyć 80% kosztów realizowanej inwestycji

IV. Inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków:

 • - realizacja przedsięwzięć powodujących zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej
 • - realizacja przedsięwzięć powodujących zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła /lokalnej sieci ciepłowniczej
 • - wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła

Kwota kredytu:

 • - do 200 000 PLN
 • - oraz nie może przekroczyć 80% kosztów realizowanej inwestycji

V. Inwestycje w zakresie czystej produkcji:

Inwestycje generujące wymierny efekt ekologiczny, realizowane w przedsiębiorstwie w ramach następujących kategorii:

 • - zmiana technologii (zmiana procesu, zmiana urządzeń, maszyn, instalacji)
 • - modernizacja lub automatyzacja (zastąpienie surowca, oczyszczanie surowca)
 • - zmiana surowca (zastąpienie surowca, oczyszczenie surowca)
 • - zmiana produktu (zastąpienie produktu, zmiany w składzie produktu)

Kwota kredytu:

 • - do 300 000 PLN
 • - oraz nie może przekroczyć 80% kosztów realizowanej inwestycji

Warunki wspólne dla w/w linii kredytowych:

 • - Oprocentowanie kredytu: 0,5 WIBOR 3M+2 p.p. = na dzień 31.05.2017r. – 2,87%
 • - Prowizja: 1,0% kwoty kredytu
 • - Okres kredytowania: do 5 lat, w tym karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej
 • - kredyt nie może być udzielony na zadanie zakończone przed dniem zawarcia umowy kredytowej
 • - realizacja kredytu następuje bezgotówkowo poprzez pokrywanie zleceń płatniczych Kredytobiorcy na podstawie faktur.

Należy zwrócić uwagę, iż w każdym województwie warunki finansowania oraz typy inwestycji mogą się różnić. Powyżej przedstawiono zakres i warunki kredytowania inwestycji BOŚ BANKU w Olsztynie